T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/5694
K. 2017/4888
T. 9.3.2017

• İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davanın Atiye Bırakılması İfadesinden Anlaşılması Gerekenin Davanın Geri Alınması Olduğu/Davanın Geri Alınmasının Hukuki Sonuç Doğurabilmesinin Karşı Tarafın Açık Kabulüne Bağlı Olduğu – Davacı Vekilinin Alacağa Yönelik Davayı Atiye Bıraktığını Bildirdiği/Mahkemece Davanın Geri Alınmasına Karşı Bahsi Geçen Davalılara Beyanının Sorulmadığı – Öncelikle Taraf Teşkili Sağlanıp Sonra Taraflara Muvafakatlarının Sorulması Gerektiği )

• DAVANIN ATİYE BIRAKILMASI ( Anlaşılması Gerekenin Davanın Geri Alınması Olduğu/Davanın Geri Alınmasının Hukuki Sonuç Doğurabilmesinin Karşı Tarafın Açık Kabulüne Bağlı Olduğu – Mahkemece Davanın Geri Alınmasına Karşı Bahsi Geçen Davalılara Beyanının Sorulmadığı/Öncelikle Taraf Teşkili Sağlanıp Sonra Taraflara Muvafakatlarının Sorulması Gerektiği – İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi )

• KARŞI TARAFIN AÇIK KABULÜ GEREKTİĞİ ( Davanın Geri Alınmasının Hukuki Sonuç Doğurabilmesinin Kabule Bağlı Olduğu – Davacı Vekilinin Alacağa Yönelik Davayı Atiye Bıraktığını Bildirdiği/Mahkemece Davanın Geri Alınmasına Karşı Bahsi Geçen Davalılara Beyanının Sorulmadığı/Öncelikle Taraf Teşkili Sağlanıp Sonra Taraflara Muvafakatlarının Sorulması Gerektiği )

• ALACAK MİKTARININ TAHSİLİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi – Hükmedilen Alacak Miktarlarının Davalılardan Miras Payları Oranında Olmak Kaydıyla Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
6100/m.123
1086/m.185

ÖZET : Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Usul Kanunları’nda davanın atiye bırakılması şeklinde bir kavrama yer verilmemiştir. Davanın atiye bırakılması ifadesinden anlaşılması gereken, davanın geri alınmasıdır. Her iki Kanunda düzenlendiği üzere, davanın geri alınmasının hukuki sonuç doğurabilmesi karşı tarafın açık kabulüne bağlıdır.

Davacı vekili, hak ediş alacağı ifadesiyle talep ettiği alacağa yönelik davasını davalılar bakımından atiye bıraktığını bildirmiştir. Mahkemece davanın geri alınmasına karşı, bahsi geçen davalılara beyanı sorulmamıştır.

Öncelikle davalılara dava dilekçesi ve duruşma günü usulüne uygun olarak tebliğ edilerek davalıların yargılamaya katılımı ve taraf teşkili sağlanmalı, sonrasında davanın geri alınmasına muvafakatlarının bulunup bulunmadığı sorulmalıdır. Ayrıca hükmedilen alacak miktarlarının davalılardan miras payları oranında olmak kaydıyla tahsiline karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi bir kısım davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalıların murisine ait işyerinde çalıştığını, işverenin vefatı sebebiyle işyerinin kapandığını ve iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin, ücret, fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücret alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:
Kararı bir kısım davalılar vekilleri temyiz etmiştir.

Gerekçe:
Gerek mülga 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve gerekse 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda davanın atiye bırakılması şeklinde bir kavrama yer verilmemiştir. Davanın atiye bırakılması ifadesinden anlaşılması gereken, mülga 1086 Sayılı Kanun’un 185 maddesinde, 6100 Sayılı Kanun’un ise 123. maddesinde düzenlenen davanın geri alınmasıdır. Her iki Kanunda düzenlendiği üzere, davanın geri alınmasının hukuki sonuç doğurabilmesi karşı tarafın açık kabulüne bağlıdır.

Somut uyuşmazlıkta davacı vekili, hak ediş alacağı ifadesiyle talep ettiği alacağa yönelik davasını davalılar bakımından atiye bıraktığını bildirmiştir. Mahkemece davanın geri alınmasına karşı, bahsi geçen davalılara beyanı sorulmamıştır. Anılan sebeple, öncelikle davalılara dava dilekçesi ve duruşma günü usulüne uygun olarak tebliğ edilerek davalıların yargılamaya katılımı ve taraf teşkili sağlanmalı, sonrasında davanın geri alınmasına muvafakatlarının bulunup bulunmadığı sorulmalıdır.

Kabule göre de; hükmedilen alacak miktarlarının davalılardan miras payları oranında olmak kaydıyla tahsiline karar verilmesi gerekir.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek olması halinde ilgiliye iadesine, 09.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Comment

×

ATS' Hoş Geldiniz...

Merhabalar Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?...

Tel: 0850 805 0 250

× Siz Nasıl Yardımcı Olabiliriz?