ALACAKLININ AÇTIĞI ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

ALACAKLININ AÇTIĞI ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

Borçlunun Elbirliği Halinde Ortak Olduğu Taşınmazlarda Borçlu Ortağın Alacaklısı İcra Hakimliğinden Alacağı Yetki Belgesi ile Borçlunun Ortağı Olduğu Taşınmaz İçin Dava Açabileceği/Borçlunun Davaya Konu Taşınmazlarda Paylı Malik Durumunda Olduğu – Alacaklı Tarafından Borçlunun Haczedilen Payının Doğrudan İcra Yolu ile Satışı Mümkün Olduğundan Alacaklının Yetki Alarak Taşınmazlar Yönünden Dava Açmasında Hukuki Yararı Kalmadığı/Davanın Reddi Gerektiği

T.C.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/10005
K. 2017/1934
T. 13.3.2017

* ALACAKLININ AÇTIĞI ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Borçlunun Elbirliği Halinde Ortak Olduğu Taşınmazlarda Borçlu Ortağın Alacaklısı İcra Hakimliğinden Alacağı Yetki Belgesi ile Borçlunun Ortağı Olduğu Taşınmaz İçin Dava Açabileceği/Borçlunun Davaya Konu Taşınmazlarda Paylı Malik Durumunda Olduğu – Alacaklı Tarafından Borçlunun Haczedilen Payının Doğrudan İcra Yolu ile Satışı Mümkün Olduğundan Alacaklının Yetki Alarak Taşınmazlar Yönünden Dava Açmasında Hukuki Yararı Kalmadığı/Davanın Reddi Gerektiği

* BORÇLUNUN TAŞINMAZLARDA PAYLI MALİK DURUMUNDA OLMASI ( Borçlunun Elbirliği Halinde Ortak Olduğu Taşınmazlarda Borçlu Ortağın Alacaklısı İcra Hakimliğinden Alacağı Yetki Belgesi ile Borçlunun Ortağı Olduğu Taşınmaz İçin Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabileceği – Alacaklı Tarafından Borçlunun Haczedilen Payının Doğrudan İcra Yolu ile Satışı Mümkün Olduğundan Alacaklının Yetki Alarak Taşınmazlar Yönünden Ortaklığın Giderilmesi Davası Açmasında Hukuki Yararı Kalmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )

* BORÇLUNUN HACZEDİLEN PAYININ DOĞRUDAN İCRA YOLUYLA SATIŞININ MÜMKÜN OLMASI ( Borçlunun Elbirliği Halinde Ortak Olduğu Taşınmazlarda Borçlu Ortağın Alacaklısı İcra Hakimliğinden Alacağı Yetki Belgesi ile Borçlunun Ortağı Olduğu Taşınmaz İçin Dava Açabileceği/Borçlunun Davaya Konu Taşınmazlarda Paylı Malik Durumunda Olduğu – Alacaklının Yetki Alarak Taşınmazlar Yönünden Dava Açmasında Hukuki Yararı Kalmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )

* HUKUKİ YARAR ( Borçlunun Elbirliği Halinde Ortak Olduğu Taşınmazlarda Borçlu Ortağın Alacaklısı İcra Hakimliğinden Alacağı Yetki Belgesi ile Borçlunun Ortağı Olduğu Taşınmaz İçin Dava Açabileceği/Borçlunun Davaya Konu Taşınmazlarda Paylı Malik Durumunda Olduğu – Alacaklı Tarafından Borçlunun Haczedilen Payının Doğrudan İcra Yolu ile Satışı Mümkün Olduğundan Alacaklının Yetki Alarak Taşınmazlar Yönünden Dava Açmasına Gerek Kalmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
2004/m. 121

ÖZET : Borçlunun elbirliği halinde ortak olduğu taşınmazlarda borçlu ortağın alacaklısı İcra Hakimliğinden alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Tapu kayıtlarına göre borçlu (davalı), davaya konu taşınmazlarda paylı malik durumundadır. Alacaklı (davacı) tarafından borçlunun haczedilen payının doğrudan icra yolu ile satışı mümkün olduğundan alacaklının (davacı) yetki alarak davaya konu taşınmazlar yönünden ortaklığın giderilmesi davası açmasında hukuki yararı kalmamıştır. Bu sebeple davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı tarafından, davalılar aleyhine 03/03/2015 gününde verilen dilekçeyle ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 22/05/2015 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, İcra İflas Kanunu m. 121’e göre alacaklının açtığı ortaklığın giderilmesi davasıdır.

Davacı, İİK’nun 121. maddesi gereğince aldığı yetki belgesine dayanarak borçlunun paydaşı olduğu … İli, … İlçesi, 303 ada 19 parsel, 303 ada 5 parsel, 193 ada 96 parsel, 302 ada 10 parsel, 306 ada 13 parsel, 251 ada 12 parsel numaralı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesini istemiştir.

Mahkemece, ortaklığın satış sureti ile giderilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı temyiz etmiştir.

Borçlunun elbirliği halinde ortak olduğu taşınmazlarda borçlu ortağın alacaklısı İcra Hakimliğinden İcra İflas Kanununun 121. maddesine göre alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir.

Somut uyuşmazlıkta; dosya içerisindeki tapu kayıtlarına göre borçlu (davalı), davaya konu taşınmazlarda paylı malik durumundadır. Alacaklı (davacı) tarafından borçlunun haczedilen payının doğrudan icra yolu ile satışı mümkün olduğundan alacaklının (davacı) İcra ve İflas Kanununun 121. maddesi gereğince yetki alarak davaya konu taşınmazlar yönünden ortaklığın giderilmesi davası açmasında hukuki yararı kalmamıştır. Bu sebeple davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istenmesi halinde yatırana iadesine, 13.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

×

ATS' Hoş Geldiniz...

Merhabalar Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?...

Tel: 0850 805 0 250

× Siz Nasıl Yardımcı Olabiliriz?