İHTİYATİ TEDBİRDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT

İHTİYATİ TEDBİRDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT

Davacının Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Dava Dışının Eşi Adına Satın Alınan Taşınmazda ½ Katkısı Bulunduğunu İleri Sürerek Alacak Talebinde Bulunduğu/Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dosyasında Belirtilen Miktarın Tahsiline Karar Verildiği Bu Miktarın Yargıtay’ca Bozulmasından Sonra Belirtilen Kadar Kesinleştiği – Davacının Başlattığı Takip Sonrası Kendisine Bir Miktar Ödeme Yapıldığı/Davacının Olay Sebebiyle Zararı Olup Olmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulamayacağı
T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/10027
K. 2017/675
T. 6.2.2017
• İHTİYATİ TEDBİRDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davacının Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Dava Dışının Eşi Adına Satın Alınan Taşınmazda ½ Katkısı Bulunduğunu İleri Sürerek Alacak Talebinde Bulunduğu/Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dosyasında Belirtilen Miktarın Tahsiline Karar Verildiği Bu Miktarın Yargıtay’ca Bozulmasından Sonra Belirtilen Kadar Kesinleştiği – Davacının Başlattığı Takip Sonrası Kendisine Bir Miktar Ödeme Yapıldığı/Davacının Olay Sebebiyle Zararı Olup Olmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
• EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAMI SIRASINDA ALINAN TAŞINMAZDA HAK İLERİ SÜRÜLMESİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dosyasında Belirtilen Miktarın Tahsiline Karar Verildiği Bu Miktarın Yargıtay’ca Bozulmasından Sonra Belirtilen Kadar Kesinleştiği – Davacının Başlattığı Takip Sonrası Kendisine Bir Miktar Ödeme Yapıldığı/Davacının Olay Sebebiyle Zararı Olup Olmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
• EKSİK İNCELEME ( Davacının Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Dava Dışının Eşi Adına Satın Alınan Taşınmazda ½ Katkısı Bulunduğunu İleri Sürerek Alacak Talebinde Bulunduğu/Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dosyasında Belirtilen Miktarın Tahsiline Karar Verildiği Bu Miktarın Yargıtay’ca Bozulmasından Sonra Belirtilen Kadar Kesinleştiği – Davacının Başlattığı Takip Sonrası Kendisine Bir Miktar Ödeme Yapıldığı/Davacının Olay Sebebiyle Zararı Olup Olmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
6098/m.51
2004/m.72
ÖZET : Dava, ihtiyati tedbir kararının kayıtlara işlenmemesi sebebiyle oluşan zararın tazmini istemine ilişkindir. Davacının evlilik birliğinin devamı sırasında dava dışı eşi adına satın alınan taşınmazda ½ katkısı bulunduğunu ileri sürerek, taşınmazın rayiç bedeli üzerinden alacak talebinde bulunduğu, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin dosyasında belirtilen miktarın tahsiline karar verildiği bu miktarın Yargıtay’ca bozulmasından sonra belirtilen kadar kesinleştiği, bunun üzerine davacının davalıya karşı icra takibi başlattığı ve davacıya ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, belirtilen icra dosyasında ödenen miktar da gözetilerek, davacının bu olay sebebiyle bir zararı olup olmadığı usulünce araştırılmadan, eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır.
DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı K… İmar Plan. Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. aleyhine 29/11/2011 gününde verilen dilekçeyle alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; açılan davanın reddine dair verilen 09/04/2013 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : Dava, ihtiyati tedbir kararının kayıtlara işlenmemesi sebebiyle oluşan zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; karar, davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı, dava dışı eski eşi ile evlilik birliğinin devamı sırasında 1998 yılında davalı adına … konutlarından 17 numaralı meskeni satın aldıklarını taşınmaz üzerinde ½ malik olduğunu açılan boşanma davasında bu hakkı ileri sürdüğünü ve aile mahkemesi tarafından eski eşinin ilgili taşınmaz üzerinde tasarruf hakkının sınırlanması, üyeliğin üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verildiğini, ancak davalının bu tedbir kararını kayıtlara işlemediğini ve eski eşinin üçüncü şahsa devir yaptığını bu sebeple alacağını tahsil edemediğini iddia ederek oluşan zararın tazmini isteminde bulundu.
Davalı, davacının asıl muhatabının eski eşi olduğunu belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davacının kesinleşmiş bir alacağı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davacının evlilik birliğinin devamı sırasında dava dışı eşi adına satın alınan taşınmazda ½ katkısı bulunduğunu ileri sürerek, taşınmazın rayiç bedeli üzerinden alacak talebinde bulunduğu, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2007/331-2010/298 Sayılı dosyasında 45.100,00 TL’nin ilgiliden tahsiline karar verildiği bu miktar Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin bozmasından sonra 20.500,00 TL olarak kesinleştiği, bunun üzerine davacının 45.100,00TL’nin tahsili amacıyla 4. İcra Dairesinin 2010/10483 Sayılı dosyası ile davalıya karşı icra takibi başlattığı ve davacıya toplamda 32.108,00 TL ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, belirtilen icra dosyasında ödenen miktar da gözetilerek, davacının bu olay sebebiyle bir zararı olup olmadığı usulünce araştırılmadan, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu sebeple bozulmasını gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda açıklanan sebeplerle davacı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 06.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Comment

×

ATS' Hoş Geldiniz...

Merhabalar Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?...

Tel: 0850 805 0 250

× Siz Nasıl Yardımcı Olabiliriz?